Podpisanie umowy na realizację strony internetowej

1. Zapoznaj się z treścią poniższej umowy
2. Wpisz dane i podpisz się na dole strony

Treść zawieranej umowy:

§1 Definicje

1. Materiały – Wszelkie pliki oraz treści tekstowe przesłane przez Zamawiającego, których Wykonawca powinien użyć przy realizacji strony internetowej.
2. Materiały stockowe – zdjęcia/grafiki/filmiki, których Wykonawca użyje przy realizacji strony internetowej z własnej inwencji, aby zrealizować projekt na najwyższym poziomie. Do wszelkich takich materiałów Wykonawca posiada odpowiednie licencje do użycia komercyjnego.
3. Nowe materiały – za nowe materiały uważa się wszelkie materiały, które mogły zostać przesłane przez Zamawiającego przed rozpoczęciem realizacji strony internetowej, a których dodanie po pokazaniu pierwszej wersji strony oznaczałoby konieczność przebudowy strony. Np. nowe teksty, podstrony lub wytyczne.
4. Hosting – miejsce na serwerze, na którym zostaną umieszczone pliki strony.
5. Poprawki – zmiany, które Zamawiający chciałby, aby zostały wprowadzone po przedstawieniu pierwszej wersji strony internetowej. Np. przeniesienie jakiejś sekcji, zmiana koloru w danej części strony, przesunięcie danego elementu, itp.

§2 Postanowienia ogólne

1. Wykonawca, realizując projekty finansowane ze środków Unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, oferuje możliwość stworzenia strony internetowej dla Zamawiającego w cenie zrefundowanej o 70% z uwagi na realizację w/w projektów.
2. Stworzona strona internetowa ma służyć:
        a. Zamawiającemu – jako reprezentatywna forma promocji jego usług/produktów/działań w internecie.
        b. Wykonawcy – jako portfolio.
3. Zamawiający będzie mógł dowolnie modyfikować treści na stronie internetowej po jej stworzeniu

§3 Realizacja strony internetowej

1. Usługa stworzenia strony internetowej zawiera:

 • Zainstalowanie i konfigurację WordPress’a;
 • Stworzenie eleganckiej i responsywnej strony odpowiadającej najnowszym globalnym trendom;
 • Stworzenie do 12 pod stron;
 • Stworzenie unikalnej strony głównej;
 • Stworzenie unikalnego szablonu podstron;
 • Stworzenie unikalnej podstrony kontaktu;
 • Stworzenie unikalnej podstrony galerii;
 • Umieszczenie informacji do podstron (do 12 stron A4 tekstu napisanego rozmiarem czcionki 12 i/lub do 12 plików multimedialnych (np. zdjęć w formacie .jpeg, .jpg, .png, .gif));
 • Umieszczenie logo;
 • Dodanie ikony Favicon;
 • Wybranie czcionki tekstów;
 • Responsywność strony internetowej;
 • Dodanie map Google;
 • Dodanie linków do stron mediów społecznościowych (maksymalnie 5);
 • Dodanie formularza kontaktowego (do 10 pól tekstowych np. imię, nazwa firmy, numer telefonu, adres e – mail, temat, treść wiadomości, itp.);

2. Strona internetowa zostanie stworzona w przeciągu maksymalnie 10 dni roboczych od momentu otrzymania kompletu materiałów.

3. Wykonawca poinformuje Zamawiającego o stworzeniu strony internetowej drogą mailową, przesyłając link do strony internetowej.

4. Zamawiający ma 5 dni roboczych na zebranie listy poprawek do stworzonej strony internetowej oraz przesłanie ich w jednej wiadomości mailowej na adres projekty@varto.pl. Lista poprawek nie może zawierać dodania nowych materiałów na stronę. Jeśli Zamawiający będzie chciał, aby zostały dodane nowe materiały w trakcie wykonywania poprawek, Wykonawca ma prawo naliczyć dodatkową opłatę zgodnie z czasem poświęconym na ich dodanie (80zł netto/godzina).

5. Wykonawca wprowadzi poprawki na stronie internetowej w przeciągu maksymalnie 7 dni roboczych od momentu otrzymania ich od Zamawiającego.

6. W przypadku nieprzesłania listy poprawek w terminie określonym w punkcie 4 §3, projekt uznaje się za zaakceptowany, a Wykonawca nie ma obowiązku wprowadzania poprawek.

§4 Zobowiązania Zamawiającego

1. Zamawiający zobowiązuje się do dostarczenia wszystkich materiałów, które mają zostać użyte przy realizacji strony internetowej. Zamawiający wyraża zgodę, aby Wykonawca rozpoczął pracę dopiero w momencie przesłania kompletu materiałów.

2. Zamawiający prześle materiały w sposób możliwie jak najbardziej zrozumiały, aby realizacja strony internetowej mogła przebiegać na jak najwyższym poziomie:

 • Teksty, zakładki oraz uwagi odnośnie realizacji strony powinny być przesłane w formularzu informacyjnym. Formularz informacyjny zostanie przesłany przez Wykonawcę na adres mailowy Zamawiającego po podpisaniu niniejszej umowy.
 • Materiały do umieszczenia na konkretnej podstronie, powinny być stosownie opisane.
 • Materiały powinny być przesłane w jednej widomości mailowej na adres projekty@varto.pl. Jeśli rozmiar plików uniemożliwia przesłanie ich mailem, Zamawiający powinien przesłać je za pomocą chmury (np. wetransfer.com, dysk google, dropbox itp.)

3. Zamawiający
zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie w wysokości 570zł netto. Płatność będzie dokonana w przeciągu 3 dni od dnia podpisania niniejszej umowy na podstawie faktury proforma wystawionej przez Wykonawcę.

4. Zamawiający zobowiązuje się do wykupienia i utrzymania hostingu strony internetowej znajdującego się w ofercie wykonawcy pod adresem getspace.pl/hosting – ssd/ w przeciągu 3 dni roboczych od dnia podpisania niniejszej umowy.

§5 Zobowiązania Wykonawcy

1. Wykonawca zrealizuje usługę stworzenia strony internetowej zgodnie z §3

2. Wykonawca umieści gotową stronę na właściwej domenie i serwerze.

3. Wykonawca prześle Zamawiającemu dane dostępowe oraz instrukcję obsługi strony internetowej po umieszczeniu jej na właściwej domenie.

4. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania pełnej poufności. Wszelkie informacje przekazane Wykonawcy przez Zamawiającego potrzebne do realizacji niniejszej umowy są uznawane za poufne i Wykonawca nie przekazuje ich żadnych podmiotom i osobom trzecim.

§ 6 Postanowienia końcowe

1. We wszelkich kwestiach nieuregulowanych w niniejszej umowie zastosowanie będą miały Kodeks cywilny i Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

2. Wszelkie zmiany w niniejszej umowie muszą być wprowadzone w formie pisemnej jako aneksy, pod rygorem nieważności.

3. Zamawiający oraz Wykonawca zgadzają się na dostarczenie skanów/zdjęć umowy w formie elektronicznej.

4. Za dzień zawarcia umowy uważa się dzień podpisania umowy przez Wykonawcę.

Dane osobowe

Dane kontaktowe

Adres do korespondencji

Dane firmy

Uzupełnił tylko w wypadku jeśli zawierasz umowę jako firma i jesteś osobą uprawnioną do jej reprezentowania. NIE uzupełniaj poniższych pól jeśli zawierasz umowę jako osoba fizyczna.

Podpis

Wpisanie imienia i nazwiska jest jednoznaczne ze złożeniem podpisu cyfrowego, który jest prawnie wiążący tak samo jak podpis odręczny. Aby umowa została podpisana poprawnie, musisz podpisać się dokładnie tym samym imieniem i nazwiskiem jak to podane w górnej części formularza.

Po elektronicznym podpisaniu umowy otrzymasz potwierdzenie mailowe jej zawarcia oraz prześlemy Ci wersję podpisaną przez nas.